نماینده عالی دولت در این جلسه با تاکید بر اهمیت وجود سوخت به موقع و به اندازه کافی در جایگاه های شهرستان بیان کرد 
 
تیم بازرسی ویژه تشکیل و بر تمامی جایگاه های عرضه سوخت نظارت و در صورت مشاهده تخلف برخورد قاطع و قانونی صورت می گیرد